Regulamin i Polityka Prywatności

Obowiązek informacyjny.


Administratorem Państwa danych jest nadajpake.pl Adrianna Forster- Nagórska  z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Wiedeńskiej 5f/3.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych będzie skutkować nie możliwością realizacji umowy lub zlecenia (pośrednictwa w przewozie przesyłek)

Administrator może wymagać następujących danych:

 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. numer telefonu komórkowego;
 4. adres kontaktowy;
 5. numer rachunku bankowego;
 6. numer NIP.
 7. nazwa firmy

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

a)upoważnieni pracownicy nadajpake.pl Adrianna Forster Nagórska.

b)przwoźnicy i/lub współpracujacy brokerzy kurierscy w celu realizacji pośrednictwa w przewozie przesyłek

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione:

a)dostawcą usług IT do obsługi umowy administratora i tylko zgodnie z jego poleceniem

b)podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa m.in. Urząd Skarbowy

c)podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym,

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)realizacji wykonania umowy lub zamówienia (pośrednictwa w przewozie przesyłek)  lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub zamówienia, (art. 6 ust. 1 pkt )

b) obsługi reklmacji

c) wypełnienia obowiązku prawnego administrarora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);

d)dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

e)przekazywania klientowi informacji o przeprowadzonych zmianach , w tym cennika, o

zmianie nazwy firmy, adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na

nią odpowiedzi na wskazany adres

f) marketingu bezpośredniego produktów .

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zebrane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Nadajpake.pl przechowuje Państwa dane osobowe:

a) przez okres niezbędny do realizacji zamówienia/umowy

b) przez okres współpracy,a po jej ustaniu do obsługi klientów np. obsługa reklamacji

c)przez okres w którym firma zobowiązana jest do przechowywania danych do wymagań prawnych w tym do udostępnienia ich do kontroli ogranom prawnym.

d)dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia

czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są

nieprawidłowe lub niekompletne

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

5) prawo przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi

danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego

interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ( bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w momencie gdy uzna Pana/Pani,
iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Danymi osobowymi można zarządzać w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres admin@nadajpake.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Państwa dane będą przetwarzane elektronicznie oraz papierowo. Zasady opisane w niniejszym piśmie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r., tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

Informacje zawarte w niniejszym piśmie dotyczą przetwarzania danych osobowych klientów w związku z zawieranymi umowami lub zamówieniami. przez firmę nadajpake.pl Adrianna Forster Nagórska z siadzibą w Gorzowie Wlkp. Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

 

Regulamin

 

§1 Postanowienia ogólne

1.1.Regulamin określa zasady świadczenia usług przez serwis nadajpake.pl

1.2.Właścicielem serwisu jest firma Adrianna Forster- Nagórska, 66-400 Gorzów Wielkopolski,Wiedeńska 5f/3 NIP:599-311-47-85 REGON:081142671

1.3.Regulamin zawiera określenia o następującym znaczeniu:

Zleceniodawca – osoba fizyczna, prawna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czyności prawnych.

Zleceniobiorca – właściciel serwisu

Przesyłka – paczki nadane w ramach jednego zamówienia.

Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, będąca adresatem przesyłki.

Przewoźnik – zewnętrzna firma świadcząca usługi przewozowe, współpracująca ze Zleceniobiorcą na podstawie umowy, przyjmująca Przesyłkę od Zleceniodawcy oraz doręczająca ją do Odbiorcy bez pobrania gotówki lub „za pobraniem”

Administrator danych – rozumie się przez to organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, o których mowa w art. 3 ustawy o ochronie danych osobowych, decydującą o celach i środkach przetwarzania danych osobowych,

Dane osobowe – rozumie się przez to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,

Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,

1.4.Każdorazowe złożenie zlecenia oznacza akceptację obowiązujących cen regulaminu i  serwisu nadajpake.pl i wybranego przewoźnika.

§2 Usługi

2.1.Zleceniobiorca poprzez serwis internetowy nadajpake.pl  poprzez e-maila biuro@nadajpake.pl, adrianna@nadajpake.pl pośredniczy w generowaniu i przygotowaniu listu przewozowego, uprawniającego do nadania przesyłki.

2.2.Odpowiedzialność zleceniobiorcy ograniczona jest do prawidłowego przekazania zlecenia Przewoźnikowi.

2.3.Przewidywanym terminem doręczenia Przesyłki jest następny dzień roboczy od daty odbioru przesyłki przez przewoźnika, jednakże nie jest to w żaden sposób termin gwarantowany.

2.4.Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki bądź też za opóźnienie w jej dostawie.

2.5.Reklamacje zgłaszane do Przewoźnika powinny być składane z zastosowaniem procedury reklamacyjnej opisanej w regulaminie Przewoźnika wykonującego usługę przewozową.

2.6.Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za działania i skutki działań zleceniodawcy podjętych w związku ze zleceniem wykonania usługi Przewoźnika, w szczególności zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez zleceniodawcę nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych, w tym danych związanych z nadaniem przesyłki, naruszenie przez zleceniodawce Regulaminu Przewoźnika i regulaminu nadajpake.pl

2.7.W momencie podania przez zleceniodawce nieprawidłowych danych dotyczących wymiarów i wagi przesyłki zlecenie zostanie przyjęte do realizacji jednakże, zleceniodawca zostanie obciążony dodatkowymi opłatami zgodnie z obowiązującym cennikiem.

2.8.Zleceniobiorca ma prawo zmiany cennika w dowolnym momencie.

2.9.Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wybór przez zleceniodawce przewoźnika ani nienależyte wykonanie usługi przez Przewoźnika chyba, że jest ono skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez zleceniobiorcę.

 

§3 Płatności

3.1.Zleceniobiorca wystawia fakturę za wykonane usługi która dostarczana jest klientowi elektronicznie, na adres e-mail.

3.2.W przypadku nieotrzymania faktury Zleceniodawca powiadamia niezwłocznie Zleceniobiorcę.

3.3.Klient zobowiązuje się do zapłaty kwoty wyszczególnionej na fakturze VAT

3.4.W terminie 7 dni od jej wystawienia. Terminem zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na wskazanym na fakturze koncie bankowym.

3.5.W przypadku nieopłacenia przez Klienta faktury we wskazanym terminie zleceniobiorca ma prawo do wstrzymania wykonywania usług na rzecz Klient.

§4 Polityka prywatności serwisu www.nadajpake.pl

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług nadajpake.pl poprzez Serwis.

4.1.Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jestnadajpake.pl Adrianna Forster Nagórska z siedzibą w ul.Wiedeńska 5f/3, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 5993114785

4.2.W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4.3 Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

4.4 Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach lub wysłanie poprzez e-mail informacje

 • b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

4.5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

4.6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, pośrednictwa w przesyłkach kurierskich

4.7 Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

4.8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

4.9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

4.10.Jeżeli zleceniodawca wprowadza dane osób trzecich do celów korzystania z usług zleceniobiorcy, w szczególności zawarcia lub wykonania umowy w ramach nadajpake.pl w zależności od danej sytuacji zleceniodawca udostępnia zleceniobiorcy dane osobowe osób trzecich albo powierza przetwarzanie danych osobowych. Zleceniodawca oświadcza, że posiada uprawnienie do wprowadzenia danych osób trzecich na przykład posiada stosowną zgodę osoby trzeciej.

4.11.Zleceniodawca powierza zleceniobiorcy, w trybie art. 28 RODO, przetwarzanie danych osobowych w celu wynikającym z wprowadzenia danych osób trzecich przez zleceniodawce. W zakresie wynikającym z wprowadzonych danych. Zleceniobiorca może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w zdaniu poprzedzającym, w tym w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług.

4.12.Dane są podawane dobrowolnie i nie wymagają dodatkowej akceptacji. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

 §5 Cennik usług dodatkowych 

5.1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za anulacje zlecenia w kwocie 5,00zł netto. 

5.2. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za wykonanie raportu dziennego w kwocie 4,00zł netto

5.3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za weryfikację przesyłki w kwocie 10,00zł netto

5.4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za materiały pomocnicze tj.

 • karton 2,00zł netto za sztukę,
 • przylgi kurierskie 15zł netto za 100sztuk

§6 Postanowienia końcowe

6.1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

6.2. Regulamin obowiązuje od 01.07.2013

6.3. Wszystkie spory wynikłe z sytuacji nieujętych w niniejszym Regulaminie rozpatrzone będą zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 

Regulaminy firm kurierskich – przesyłki krajowe:

https://www.dpd.com.pl/var/dpd/storage/original/application/787a78f706f5c18970b8f181b6bf294b.pdf

https://www.geis.pl/data/images/_orig/8/818.pdf

http://www.dhl.com.pl/pl/express/wyslij_przesylke/informacje_dodatkowe/terms_conditions.html